BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA II TREŚCI SIWZ- Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2016 roku.

Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2016 roku.

Zbójna, dnia 18.11.2015r.

 

 

WYJAŚNIENIA II

 

treści SIWZ znak UE.271.7.2015

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

 

Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2016 roku.

 

 

W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.7.2015, Zamawiający:

Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna,
ul. Łomżyńska 64
, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

 

Koryguje się błędny zapis w formularzu ofertowym punkt 2:

2. Zobowiązujemy się do realizacji dostaw oleju opałowego w godzinach od 800 do 1600 w okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia od 2 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. poprzez dostarczenie oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2014r.

 

na prawidłowy:

2. Zobowiązujemy się do realizacji dostaw oleju napędowego w godzinach od 800 do 1600
w okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia od 4 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

 

zamieszczając nowy formularz ofertowy z prawidłowym zapisem

 

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.

 

                                                                                            Zenon Białobrzeski

 

     Wójt Gminy Zbójna

 

Pliki do pobrania: