BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 900 000,00zł

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 900 000,00zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 rok.

18.11.2015r.

UE.271.6.2015

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert                w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego

w wysokości 900 000,00zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych)
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
na 2015 rok.

Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
– zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:

Bank Spółdzielczy w Łomży

Al. Legionów 5

18-400 Łomża

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (Cena oferty 99 pkt., termin uruchomienia transzy kredytu 1pkt.) – otrzymała maksymalną ilość punktów.

Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (Cena oferty, termin uruchomienia transzy kredytu):

Nr oferty

 

Firma oraz adres wykonawcy

 

Ocena oferty                       (w punktach)

 

Bank Spółdzielczy w Łomży

Al. Legionów 5

18-400 Łomża

 

100 pkt

 

 

 

Na przedmiotowy przetarg wpłynęło 1 oferta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.

 

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.1
pkt 2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

W związku z tym, że w postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta umowa
z Wykonawcą może być podpisana przed upływem terminów, o których mowa powyżej (art.94 ust.2).

 

 

                                                                                                             Wójt Gminy Zbójna                                                                                                            

Zenon Białobrzeski

 

Pliki do pobrania: