BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2016 roku.

Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2016 roku.

Zbójna, dnia 16.11.2015r.

 

 

WYJAŚNIENIA I

 

treści SIWZ znak UE.271.7.2015

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

 

Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2016 roku.

 

 

W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.7.2015, Zamawiający:

Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna,
ul. Łomżyńska 64
, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

 

1. Prosimy o doprecyzowanie zapisów punktu XIII SIWZ, podpunkt 3.2) dotyczące terminu dostawy i wyjaśnienie czy minimalnym z możliwych terminów dostawy jest 1 dzień?

2. Prosimy o wskazanie pojemności posiadanego zbiornika na olej napędowy oraz wielkości poszczególnych dostaw w okresie realizacji umowy.

 

Odpowiedź:

Ad.1

Kryterium termin dostawy dotyczy terminu dostawy wyrażonego w dniach roboczych,
co oznacza, że minimalnym z możliwych terminów dostawy jest 1 dzień, przy czym zgodnie z dalszym zapisem w SIWZ deklarowany termin dostawy nie może przekroczyć 14 dni.

 

Ad. 2

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający potwierdza, że posiada zbiornik na olej napędowy
o pojemności 2.500 litrów w związku z tym wielkość poszczególnych dostaw będzie oscylować między 2000 litrów a 2200 litrów.

 

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.

 

                                                                                            Zenon Białobrzeski

 

     Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania: