BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- Usługa bankowa

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 900 000,00zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 rok.

Zbójna, dnia 10.11.2015r.

 

 

WYJAŚNIENIA I

 

treści SIWZ znak UE.271.5.2015

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

 

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego

w wysokości 900 000,00zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych)
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
na 2015 rok.

 

 

W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.5.2015, Zamawiający:

Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna,
ul. Łomżyńska 64
, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania, wątpliwości i prośby Wykonawców zgłoszone telefonicznie:

 

Zamawiający załącza dodatkowo następujące dokumenty finansowe:

 

1          Uchwała RIO nr IV-00310-16/14 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2015r oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Zbójna.

2          Uchwała RIO nr IV-00311-16/14 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Zbójna na lata 2015-2025.

3          Uchwała RIO nr II-00312-5/15 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Zbójna.

4          Uchwała RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

  1. Uchwała nr XXX/23/14 Rady Gminy Zbójna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r.
  2. Uchwała nr XXX/24/14 Rady Gminy Zbójna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna.
  3. Uchwała RIO nr IV-00322-10/14 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Zbójna wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2013r.
  4. Uchwała nr V/18/15 Rady Gminy Zbójna z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014rok.
  5. Uchwała nr V/19/15 Rady Gminy Zbójna z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna.
  6. Uchwała RIO nr II-00322-4/15 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Zbójna wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2014r.

 

 

           

 

 

 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że zmienia się zapis w formularzu ofertowym
pkt 1:

 

Było:

1. Zobowiązujemy się do uruchomienia kredytu na wniosek Zamawiającego w jednej transzy, w wysokości 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) nie później niż do dwóch dni po podpisaniu umowy.

 

Powinno być:

1. Zobowiązujemy się do uruchomienia kredytu na wniosek Zamawiającego w jednej transzy, w wysokości 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).

 

zamieszczając nowy formularz ofertowy z prawidłowym zapisem.

 

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.

 

                                                                                            Zenon Białobrzeski

 

     Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania: