BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki – Gawrychy - ETAP II o dł. 1878m.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki – Gawrychy - ETAP II o dł. 1878m.

27.10.2015r.

UE.271.5.2015

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert                w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki – Gawrychy

- ETAP II o dł. 1878m.

Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
– zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (Cena oferty 99 pkt., termin płatności faktury 1pkt.) – otrzymała maksymalną ilość punktów.

Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (Cena oferty, termin płatności faktury):

Nr oferty

 

Firma oraz adres wykonawcy

 

Ocena oferty                       (w punktach)

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Hryniewicze 75/1

15-213 Białystok

 

85,90 pkt

 

UNIBEP S.A

ODDZ. DROGOWY UNIBEP S.A. w Łomży

ul. Poligonowa 12

18-402 Łomża

 

94,19 pkt

 

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

100 pkt

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156

18-400 Łomża

97,20 pkt

 

 

 

Na przedmiotowy przetarg wpłynęło 4 oferty.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.

 

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.1
pkt 2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

W związku z tym umowa z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana najwcześniej 02.11.2015r.

 

 

                                                                                                             Wójt Gminy Zbójna                                                                                                            

Zenon Białobrzeski

 

Pliki do pobrania: