BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna.

16.10.2015r.

UE.271.4.2015

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert                w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna.

Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
– zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta:

Konsorcjum firm:

MPK PURE HOME Sp. z o.o., Spółka komandytowa

ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

RDF Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (cena 99%, termin płatności faktury 1,0%) – otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).

Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena 99%, termin płatności faktury 1,0%) :

Nr oferty

 

Firma oraz adres wykonawcy

 

Ocena oferty                       (w punktach)

 

MPO BIAŁYSTOK

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

 

86,99 pkt

 

Konsorcjum firm:

MPK PURE HOME Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

RDF Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

 

100 pkt

 

Na przedmiotowy przetarg wpłynęły 2 oferty.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie wykluczono Wykonawcy z postępowania.

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.1
pkt 2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

W związku z tym umowa z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana najwcześniej 27.10.2015r.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Zbójna                                                                                                            

Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania: