BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dostawa 8 000 ton żwiru do budowy i remontu dróg na obszarze gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego w 2015r.
Zbójna, dnia 10.04.2015r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Dostawa 8 000 ton żwiru do budowy i remontu dróg na obszarze
gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego w 2015r.
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. Zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie
z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
P.H.U. AMOREK Dariusz Siejk
Elżbiecin 22A
18-421 Piątnica Poduchowna
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru Cena oferty 99 pkt., termin płatności faktury 1pkt.) – otrzymała maksymalną ilość punktów.
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (Cena oferty, termin płatności faktury):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1. BIK-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża 50,92 pkt

2.
P.H.U. AMOREK Dariusz Siejk
Elżbiecin 22A
18-421 Piątnica Poduchowna 100 pkt
3. „TALKOWEX” Władysław Talkowski EXPORT-IMPORT, ul. Krupki 11,
07-437 Łyse 66,27 pkt
4. Usługi Transportowe Jan Grzymała
Kobylin 26,
18-421 Piątnica. 80,75 pkt
5. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „GOSK-KRUSZ”,
Al. Legionów 152,
18-400 Łomża 74,69 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęło 5 ofert.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.
Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania: