BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki – Gawrychy o długości 1 902m- ETAP I.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki – Gawrychy o długości 1 902m- ETAP I.
8.04.2015r.
UE.271.2.2015
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki – Gawrychy
o długości 1 902m- ETAP I.
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
– zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
BIK-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (Cena oferty 99 pkt., termin płatności faktury 1pkt.) – otrzymała maksymalną ilość punktów.
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (Cena oferty, termin płatności faktury):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)
1. STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Hryniewicze 75/1
15-213 Białystok
91,03 pkt

2. UNIBEP S.A
ODDZ. DROGOWY UNIBEP S.A. w Łomży
ul. Poligonowa 12
18-402 Łomża
93,45 pkt
3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 156
18-400 Łomża 93,16 pkt
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych
„OSTRADA” Sp. z o.o.
ul. Lokalna 2
07-410 Ostrołęka 91,25 pkt
5. BIK-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża 100 pktNa przedmiotowy przetarg wpłynęło 5 ofert.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.1
pkt 2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania: