BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki – Gawrychy o długości 1 902m- ETAP I.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki – Gawrychy o długości 1 902m- ETAP I.
Zbójna, 2015.03.27
WYJAŚNIENIA I
treści SIWZ znak UE.271.2.2015
dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki – Gawrychy
o długości 1 902m- ETAP I.


W odpowiedzi na pytania do SIWZ Zamawiający: Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

1. Dotyczy uzupełnienia poboczy poz. 33 przedmiaru robót:
1) opis techniczny – pobocza uzupełnić mieszanką kruszyw naturalnego z łamanym
2) przekrój normalny – pobocze utwardzone mieszanką kruszyw,
3) przedmiar robót – nawierzchnie żwirowe.
Prosimy o ujednolicenie wymagań i załączenie odpowiedniego SST.

2. Dotyczy zjazdów poz. 34 przedmiaru robót:
1) opis techniczny – nawierzchnię zjazdów na posesje i pola należy wykonać z mieszanki
kruszywa naturalnego i łamanego 1:1 wg PN-S_ 0611022)
2) przedmiar robót – nawierzchnie żwirowe
3) SST D.10.07.01 – dopuszcza różne materiały
Prosimy o ujednolicenie wymagań.

3. Prosimy o potwierdzenie, że grunt z wykopów w całości nadaje się do wbudowania w nasyp.

ODPOWIEDŹ:
Ad. 1.
Pobocza należy uzupełnić mieszanką kruszyw naturalnych 0-16,5 C50/30.
W załączeniu SST D-050104a.

Ad. 2
Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z mieszanki kruszyw naturalnych 00-31,5 C50/30.
W załączeniu SST D-050104a.

Ad.3
Wg naszej obecnej wiedzy grunt z wykopów w całości nadaje się do wykonania nasypów.


Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907,
z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.


Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy ZbójnaPliki do pobrania: