BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-„WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”

dot.: zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Zbójna w ramach projektu „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”
Nr sprawy UE. 271.14.2014 Zbójna 2015.02.17

dot.: zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Zbójna w ramach projektu „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”

Na mocy art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w wyniku oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą liczbę punktów – na podstawie kryteriów określonych w SIWZ) została wybrana oferta firmy”Antinus” sp. z o.o. ; 96-100 Skierniewice ; Ul. Sobieskiego 39 B5.
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert oraz ilość punktów jakie uzyskały złożone oferty - w załączeniu.
Umowa zostanie przedłożona do podpisania w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy.Wójt Gminy Zbójna
Zenon BiałobrzeskiPieczęć zamawiającego


Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Termin wykonania Okres gwarancji Czas reakcji serwisu
1 „Elektro-Bud” Przemysław Gawda 20-711 Lublin ul. Ofelii 28 2.071.389,00 PLN 15.05.2015 r Brak określonych w ofercie Zgodnie z wymaganiami SIWZ
2 PH-U „Optima” Paweł Wyszyński 16-001 Białystok-Kleosin ul. Zambrowska 18 2.478.688,44 PLN 15.05.2015 r Zgodnie z wymaganiami SIWZ Zgodnie z wymaganiami SIWZ
3 „Antinus” sp. z o.o. 96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 39 B5 2.351.141,22 PLN 15.05.2015 r Zgodnie z wymaganiami SIWZ Zgodnie z wymaganiami SIWZ

................................................................................. ………………..…………..................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół) (data i podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
Pieczęć zamawiającego
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Numer oferty Liczba pkt. w kryterium
Cena Liczba pkt. w kryterium
Serwis Liczba pkt. w kryterium Liczba pkt. w kryterium Liczba pkt. w kryterium . Razem
1 Oferta odrzucona
2 85,37 10,00 95,37
3 90,00 10,00 100,00


................................................................................. ………………..…………..................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół) (data i podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Pliki do pobrania: