BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I - Przebudowa i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna – etap II oraz przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki.

Przebudowa i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna – etap II oraz przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki.
Zbójna, 2015.01.29
WYJAŚNIENIA I
treści SIWZ znak UE.271.1.2015
dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.
Przebudowa i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna – etap II oraz przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki.


W odpowiedzi na pytania do SIWZ Zamawiający: Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

1. Zwracamy się z prośbą o załączenie tabeli robót ziemnych w celu zweryfikowania ilości przedmiarowych – część „Przebudowa i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna – etap II”.
2. Zwracamy się z prośbą o załączenie przekrojów poprzecznych i profilu podłużnego w celu zweryfikowania ilości przedmiarowych – część „Przebudowa i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna – etap II”.
3. Zwracamy się z prośbą o załączenie tabeli robót ziemnych w celu zweryfikowania ilości przedmiarowych – część „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki.
4. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe zadanie?
5. Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno asfaltowych.
6. Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT2-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno asfaltowych.
7. Z uwagi na fakt, że na odcinku przebudowy układu drogowego dróg gminnych na terenie m. Zbójna Etap II należy wbudować ok. 10200t mieszanki kruszywa łamanego, a na odcinku drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki jest to ilość ok. 5 000t zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający zezwoli, aby na odcinku drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki zastosować mieszankę kruszywa łamanego o takich samych parametrach jak dla dróg gminnych na terenie m. Zbójna w ramach ujednolicenia wymagań.
8. Dotyczy części „Przebudowa i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna – etap II”.
W nawiązaniu do tabeli bilansu robót ziemnych zamieszczonego w opisie technicznym w/w dokumentacji prosimy o wyjaśnienie, czy w przedmiarze robót poz. 2.1, 2.2 i 2.3 ul. Krótka nie nastąpiła omyłkowa zmiana ilości wykopów i nasypów?


9. Dotyczy części „Przebudowa i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna – etap II”:
Prosimy o uściślenie, czy skropienie asfaltem należy przyjąć dwukrotnie, t.j. powierzchnia nieulepszona i ulepszona (poz. 3.3 przedmiaru robót)?
10. Dotyczy części „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki:
Prosimy o uściślenie, materiału z jakiego mają być projektowane pobocza: w opisie technicznym określono, że pobocza na projektowanym odcinku należy wykonać z mieszanki kruszyw (naturalne i łamane w stosunku 1:1) gr. 10cm, na przekroju normalnym – pobocze utwardzone z kruszywa naturalnego gr. 10cm a w przedmiarze robót pobocza- nawierzchnia żwirowa gr. 10cm?
11. Dotyczy części „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki:
Proszę o sprawdzenie ilości regulacji zasuw wodociągowych (poz. 46 przedmiar robót)?


ODPOWIEDŹ:
Ad. 1.
Zamawiający zamieszcza w załączeniu tabele robót ziemnych dot. części „Przebudowa
i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna –
etap II”.

Ad. 2
Zamawiający zamieszcza w załączeniu przekroje poprzeczne i profil podłużny dot. części „Przebudowa i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna – etap II”.

Ad.3
Zamawiający informuje, że tabela robót ziemnych części dot. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki” stanowi element opisu projektu wykonawczego
i jest zamieszczony na jego 17 stronie. Opis projektu wykonawczego natomiast jest załącznikiem do SIWZ i jest dostępny na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi w zakładce
dot. ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na w.w. zadanie.
Ad.4
Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe zadanie.

Ad.5
Zamawiający potwierdza obowiązywanie wytycznych WT 1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych na w/w zadaniu.


Ad.6
Zamawiający potwierdza obowiązywanie wytycznych WT 2-2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych na w/w zadaniu.

Ad.7
Przy realizacji w/w odcinków dróg gminnych należy stosować mieszanki kruszyw łamanych zgodne z właściwą dokumentacją techniczną.

Ad.8
W przedmiarze robót nastąpiła omyłka. W związku z powyższym należy poprawić pozycje przedmiarowe na :
W poz. nr 2.1 powinno być 4471,78 m3
W poz. nr 2.2 i 2.3 powinno być 1553,25 m3

Ad.9
W przedmiarze robót należy przyjąć jednokrotne skropienie asfaltem powierzchni ulepszonej :
W poz. nr 3.3 powinno być 22134,17 m2.

Ad.10
Materiał na pobocza należy przyjąć taki jak na przekroju normalnym tj. pobocze utwardzone z kruszywa naturalnego gr. 10cm.

Ad.11
W przedmiarze robót nastąpiła omyłka. W związku z powyższym należy poprawić pozycję przedmiarową na :
W poz. nr 46 powinno być 17 szt.


Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907,
z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.


Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania: