BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I - „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”

Nr sprawy UE. 271.14.2014 Zbójna 2015.01.13 dot.: zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Zbójna w ramach projektu „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”
Nr sprawy UE. 271.14.2014 Zbójna 2015.01.13

dot.: zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Zbójna
w ramach projektu „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”

WYJAŚNIENIE I
Do Zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący treści SIWZ w w/w postępowaniu:

1. Zamawiający zawarł minimalne wymagania dot. płynu solarnego:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania we wszystkich instalacjach objętych przedmiotem zamówienia, wodnego roztworu glikolu propylenowego o temperaturze krzepnięcia nie niższej niż – 30 St. C oraz w zakresie oferty równoważnej dopuszcza takie wartości gęstości oraz odczynu pH płynu, które są akceptowane przez producenta kolektorów słonecznych, oraz który dopuszcza stosowanie roztworu przygotowanego fabrycznie o takich parametrach.

Odp.: Zamawiający wymaga zastosowania we wszystkich instalacjach objętych przedmiotem zamówienia, wodnego roztworu wyłącznie na bazie glikolu propylenowego o temperaturze krzepnięcia nie niższej niż – 30°C, wraz z niezbędnymi inhibitorami korozji oraz dopuszczony do stosowania przez producenta kolektorów słonecznych oraz dostawców innych komponentów instalacji, które zawiera oferta Wykonawcy.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza równoważny układ orurowania absorbera w postaci miedzianej hafty pojedynczej posiadającej cztery króćce przyłączeniowe, który zabezpiecza system solarny przed negatywnymi skutkami stanu stagnacji, tzn. podczas stanu stagnacji, tzn. podczas stanu stagnacji glikol swobodnie opuszcza kolektor słoneczny. Układy miedzianej harfy pojedynczej i miedzianej meandry poziomej w typowych zastosowaniach w instalacjach solarnych są układami równoważnymi, biorąc pod uwagę wydajność, bezpieczeństwo jak i bezawaryjną pracę instalacji. Jako potwierdzenie, załączamy niezależną opinię eksperta, posiadającego uznany autorytet naukowy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania - odnośnie konstrukcji rur absorbera – zawarte w SIWZ. Po dokonanej analizie – na podstawie posiadanej opinii technicznej - Zamawiający stwierdza, że mając na uwadze warunki eksploatacyjne i serwisowe nie można stwierdzić, że kolektory słoneczne o meandrycznej i harfowej konstrukcji wymiennika ciepła absorbera to konstrukcje w pełni równoważne.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w zakresie oferty równoważnej dopuszcza inne wykonania aluminiowej obudowy kolektora. Ograniczenie wykonania obudowy kolektora wyłącznie do jednego rozwiązania w postaci ramy aluminiowej z jednego elementu uniemożliwia udział wielu wykonawcom oferującym rozwiązania równoważne, zapewniające lepsze parametry i funkcjonalność.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ, odnośnie materiału obudowy kolektora tj. rama kolektora wykonana z jednego profilu aluminium o sztywnej konstrukcji.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w ramach równoważności dopuści kolektor o następujących parametrach:
Powierzchnia brutto: max 2,65 m2
Powierzchnia apertury: 2,35 m2
Sprawność optyczna : min. 82,7%
Współczynnik strat a1: max 3,25 W/m2K
Współczynnik strat a2 : max. 0,020 W/m2K2
pod warunkiem spełnienia wymogu w zakresie mocy kolektora słonecznego w całym zakresie temperatur oraz zachowaniu pozostałych parametrów określonych przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuści kolektor o następujących parametrach:
Powierzchnia brutto: max 2,65 m2
Powierzchnia apertury: 2,35 m2
Sprawność optyczna : min. 82,7% (odniesiona do powierzchni apertury)
Współczynnik strat a1: max 3,729 W/m2K (odniesiona do powierzchni apertury)
Współczynnik strat a2 : poniżej 0,02 W/m2K2 (odniesiona do powierzchni apertury)

5. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w ramach równoważności dopuści do zastosowania we wszystkich instalacjach objętych przedmiotem zamówienia powszechnie wykorzystywanego i zalecanego przez większość producentów kolektorów słonecznych orurowania instalacji z miedzi lub ze stali nierdzewnej w postaci rur elastycznych, każdorazowo w otulinie kauczukowej grubości min. 13 mm, dopuszczalnym zakresie temperatury stosowania -50°C ÷ +150°C oraz o odporności na promieniowanie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne, np. rozdziobywanie przez ptaki, bez konieczności stosowania płaszcza z blachy aluminiowej.

Odp.: Zamawiający w dokumentacji przetargowej wyraźnie sprecyzował wymagania odnośnie orurowania instalacji. Weryfikacja wszystkich wymagań będzie dokonana w trakcie analizy ofert. W naszej opinii nie potwierdzamy równoważności przedstawionych parametrów orurowania. Informujemy ponadto, że w dokumentacji przetargowej przytoczona jest norma PN-EN12975-1, w której zgodnie z punktem 6 „Bezpieczeństwo” zawarte są wymagania jak niżej :

„Maksymalna temperatura płynu, uwzględniana przy projektowaniu kolektora słonecznego lub instalacji słonecznej jest temperaturą stagnacji kolektora. Materiały stosowane do produkcji kolektorów lub instalacje wbudowane w kolektor (naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa itd.) należy dobierać uwzględniając tę temperaturę.”

6. Prosimy o potwierdzenie, że wymagana dopuszczalna temperatura robocza kolektora słonecznego min. 220 St. C obowiązuje dla dowolnych warunków jakie mogą wystąpić w trakcie eksploatacji instalacji solarnej i powinna być potwierdzona w raporcie z badań.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SIWZ odnośnie maksymalnej temperatury roboczej o treści:
Max dopuszczalna temp. robocza kolektora min 220 0C, potwierdzona w sprawozdaniu z badań kolektora.

7. Prosimy o potwierdzenie, że elementy połączeniowe konstrukcji wsporczych pod kolektory, takie jak śruby, nakrętki, podkładki, itp. mają być wykonane ze stali nierdzewnej w celu zapewnienia należytej trwałości tych konstrukcji w punktach połączeń.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów połączeniowe konstrukcji wsporczych pod kolektory, takich jak śruby, nakrętki, podkładki, itp. ze stali nierdzewnej.

8. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli zespół pompowo-sterowniczy jest fabrycznie wyposażony w elektroniczny pomiar temperatury, to Zamawiający nie wymaga stosowania dodatkowego termometru w takim zespole.

Odp.: W przypadku fabrycznego wyposażenia zespołu pompowo-sterowniczego w elektroniczny pomiar temperatury, Zamawiający nie będzie wymagał stosowania dodatkowego termometru w takim zespole.

9. Prosimy o potwierdzenie, że dopuszcza się zastosowanie zarówno grupy pompowej jednodrogowej jak i dwudrogowej, gwarantujących poprawną pracę instalacji solarnych oraz składających się z co najmniej poniższych elementów:
a. Pompa obiegowa solarna;
b. Miernik przepływu;
c. Separator powietrza;
d. Zawór zwrotny;
e. Zawór bezpieczeństwa 6 bar;
f. Manometr;
g. Termometr analogowy lub elektroniczny;
h. Izolacja
Prosimy o potwierdzenie

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SIWZ odnośnie zastosowania grup pompowych dwudrogowych.

10. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga na etapie składania ofert projektów symulacyjnych przygotowanych w programie Tsol lub równoważnym.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ tj.:

(wymagany załącznik potwierdzający obliczenia wg uznanego programu symulacyjnego T_SOL (lub równoważnego) oraz pliki exportowe programu j.w. w wersji elektronicznej)*)
1. Model obliczeniowy musi ściśle odpowiadać przyjętemu schematowi hydraulicznemu i technologii zawartej w projekcie.
2. Dane kolektorów winny pochodzić z oryginalnych baz programu obliczeniowego T_SOL (lub równoważnego).
3. Pozostałe dane należy uwzględnić zgodnie z parametrami podanymi w tabeli 2: parametry instalacji kolektorów słonecznych

oraz rozszerza wymagania o dodatkowe zapisy:

4. Model obliczeniowy musi uwzględniać ściśle wymagania odnośnie oporu cieplnego izolacji przewodów hydraulicznych do transportu cieczy solarnej na zewnątrz oraz wewnątrz budynku oraz parametrów izolacji oferowanych podgrzewaczy c.w.u.
5. Zamawiający zastrzega sobie wszelkie prawa do weryfikacji wyników obliczeń symulacyjnych w programie T_SOL.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty załącznika potwierdzającego obliczenia wg uznanego programu symulacyjnego T_SOL (lub równoważnego) oraz plików eksportowych programu jw. w wersji elektronicznej.

11. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ramach równoważności Zamawiający dopuści do zastosowania kolektor słoneczny o sprawności optycznej odniesionej do powierzchni apertury min. 82,7% i współczynnikach strat a1=3,729 W/m2K, a2=0,019 pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.
Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 4.

Zamawiający działając zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709 ze zm.) dokonuje powyższych zmian treści SIWZ.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon BiałobrzeskiPliki do pobrania: