BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA V - „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”

„WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”
Nr sprawy UE. 271.10.2014 Zbójna 2014.11.19


dot.: zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Zbójna
w ramach projektu „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”


WYJAŚNIENIE V
Zamawiający w nawiązaniu do wyjaśnienia IV koryguje omyłkę pisarską :
1. We wzorze umowy § 9 pkt. 2 skreśla się zapis dotyczący wynagrodzenia za serwis w okresie pogwarancyjnym.

§ 9 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:
........................... zł (słownie złotych: …..........................) obejmująca podatek VAT w kwocie ............................ zł (słownie złotych: ………………………………….) w tym :
 Wykonanie instalacji solarnych ......................... zł (słownie złotych: …………………………………) obejmującą podatek VAT w kwocie …………………………...............zł (słownie złotych: …………)
 Serwis w okresie gwarancyjnym ......................... zł (słownie złotych: …………………………………) obejmującą podatek VAT w kwocie …………………………...............zł (słownie złotych: ………)


Pliki do pobrania: