BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA II - „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”

„WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”
Nr sprawy UE. 271.10.2014 Zbójna 2014.11.05

dot.: zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Pułtusk w ramach projektu „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”

WYJAŚNIENIE II
Zamawiający prostuje omyłkę pisarska w odpowiedzi na pytanie 4 w wyjaśnieniu I. Prawidłowa treść jest następująca:

1. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w ramach równoważności dopuści kolektor o następujących parametrach:
Powierzchnia brutto: max 2,65 m2
Powierzchnia apertury: 2,35 m2
Sprawność optyczna : min. 82,7%
Współczynnik strat a1: max 3,25 W/m2K
Współczynnik strat a2 : max. 0,020 W/m2K2
Uzasadnienie:
Obecnie wymagane parametry dopuszczają do zastosowania jedynie jeden produkt ograniczając pozostałych producentów kolektorów słonecznych obecnych na polskim rynku, a tym samym naruszają zasady uczciwej konkurencji. Dodatkowo, zaznaczamy, że oferowanie produktu jedynie przez jednego producenta, który oferowanym produktem spełnia wymagania Zamawiającego, niesie ze sobą ryzyko, iż Zamawiający będzie zobowiązany do przyjęcia niekorzystnej cenowo i jakościowo oferty, co będzie szkodą dla beneficjentów projektu oraz spowoduje marnotrawstwo publicznych pieniędzy. W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie wskazanych powyżej parametrów dla kolektora słonecznego.

Odp.: Zamawiający dopuści kolektor o następujących parametrach:
Powierzchnia brutto: max 2,65 m2
Powierzchnia apertury: 2,35 m2
Sprawność optyczna : min. 82,7%
Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje poniższe wymogi zawarte w SIWZ:
Współczynnik strat a1: max 3,724 W/m2K
Współczynnik strat a2 : max. 0,019 W/m2K2
Z analizy przeprowadzonej przez Zamawiającego wynika, że wymagania Zamawiającego spełnia jeszcze minimum 5 producentów kolektorów słonecznych.

Zamawiający działając zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709 ze zm.) dokonuje powyższych zmian treści SIWZ.

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po otrzymaniu niniejszej informacji e-mailem, prosimy o potwierdzenie otrzymania czytelnej informacji wraz
z podaniem ilości przesłanych stron na e-mail: niewiadomska.zbojna@gmail.com

POTWIERDZAM OTRZYMANIE CZYTELNEGO PISMA

ŁĄCZNIE STRON .......................................