BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I - „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”

„WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”
Nr sprawy UE. 271.10.2014 Zbójna 2014.11.03

dot.: zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Pułtusk w ramach projektu „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”

WYJAŚNIENIE I
Do Zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący treści SIWZ w w/w postępowaniu:

1. Zamawiający zawarł minimalne wymagania dot. płynu solarnego:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania we wszystkich instalacjach objętych przedmiotem zamówienia, wodnego roztworu glikolu propylenowego o temperaturze krzepnięcia nie niższej niż – 30 St. C oraz w zakresie oferty równoważnej dopuszcza takie wartości gęstości oraz odczynu pH płynu, które są akceptowane przez producenta kolektorów słonecznych, oraz który dopuszcza stosowanie roztworu przygotowanego fabrycznie o takich parametrach.

Odp.: Zamawiający wymaga zastosowania we wszystkich instalacjach objętych przedmiotem zamówienia, wodnego roztworu wyłącznie na bazie glikolu propylenowego o temperaturze krzepnięcia nie niższej niż – 30°C dopuszczone przez producenta kolektorów słonecznych.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza równoważny układ orurowania absorbera w postaci miedzianej hafty pojedynczej posiadającej cztery króćce przyłączeniowe, który zabezpiecza system solarny przed negatywnymi skutkami stanu stagnacji, tzn. podczas stanu stagnacji, tzn. podczas stanu stagnacji glikol swobodnie opuszcza kolektor słoneczny. Układy miedzianej harfy pojedynczej i miedzianej meandry poziomej w typowych zastosowaniach w instalacjach solarnych są układami równoważnymi, biorąc pod uwagę wydajność, bezpieczeństwo jak i bezawaryjną pracę instalacji. Jako potwierdzenie, załączamy niezależną opinię eksperta, posiadającego uznany autorytet naukowy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania - odnośnie konstrukcji rur absorbera – zawarte w SIWZ. Po dokonanej analizie Zamawiający stwierdza, że mając na uwadze warunki eksploatacyjne i serwisowe nie można stwierdzić, że kolektory słoneczne o meandrycznej i harfowej konstrukcji wymiennika ciepła absorbera to konstrukcje w pełni równoważne.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w zakresie oferty równoważnej dopuszcza inne wykonania aluminiowej obudowy kolektora. Ograniczenie wykonania obudowy kolektora wyłącznie do jednego rozwiązania w postaci ramy aluminiowej z jednego elementu uniemożliwia udział wielu wykonawcom oferującym rozwiązania równoważne, zapewniające lepsze parametry i funkcjonalność.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ, odnośnie materiału obudowy kolektora tj. rama kolektora wykonana z jednego profilu aluminium o sztywnej konstrukcji.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w ramach równoważności dopuści kolektor o następujących parametrach:
Powierzchnia brutto: max 2,65 m2
Powierzchnia apertury: 2,35 m2
Sprawność optyczna : min. 82,7%
Współczynnik strat a1: max 3,25 W/m2K
Współczynnik strat a2 : max. 0,020 W/m2K2
Uzasadnienie:
Obecnie wymagane parametry dopuszczają do zastosowania jedynie jeden produkt ograniczając pozostałych producentów kolektorów słonecznych obecnych na polskim rynku, a tym samym naruszają zasady uczciwej konkurencji. Dodatkowo, zaznaczamy, że oferowanie produktu jedynie przez jednego producenta, który oferowanym produktem spełnia wymagania Zamawiającego, niesie ze sobą ryzyko, iż Zamawiający będzie zobowiązany do przyjęcia niekorzystnej cenowo i jakościowo oferty, co będzie szkodą dla beneficjentów projektu oraz spowoduje marnotrawstwo publicznych pieniędzy. W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie wskazanych powyżej parametrów dla kolektora słonecznego.

Odp.: Zamawiający dopuści kolektor o następujących parametrach:
Powierzchnia brutto: max 2,65 m2
Powierzchnia apertury: 2,35 m2
Sprawność optyczna : min. 82,7%
Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje poniższe wymogi zawarte w SIWZ:
Współczynnik strat a1: max 3,25 W/m2K
Współczynnik strat a2 : max. 0,020 W/m2K2
Z analizy przeprowadzonej przez Zamawiającego wynika, że wymagania Zamawiającego spełnia jeszcze minimum 5 producentów kolektorów słonecznych.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z PFU, szyba kolektora powinna posiadać wymaganą odporność na uderzenia mechaniczne, co najmniej w zakresie odporności na gradobicie wg normy PN-EN 12975, punkt 5.10, czego potwierdzenie powinno być zawarte w załączanym do oferty sprawozdaniu z badań, wydanym przez niezależne laboratorium badawcze.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ odnośnie badań odporności na uderzenia gradem. Zamawiający wymaga pełnych badań zakończonych wynikiem pozytywnym, zgodnie z normą PN-EN-12975-2 tj.
5.10. Badania odporności na uderzenia.
Kolektory muszą posiadać potwierdzenie pełnymi badaniami , że przeszły pozytywnie próbę odporności na grad zgodnie z PN EN 12975.

6. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w ramach równoważności dopuści do zastosowania we wszystkich instalacjach objętych przedmiotem zamówienia powszechnie wykorzystywanego i zalecanego przez większość producentów kolektorów słonecznych orurowania instalacji z miedzi lub ze stali nierdzewnej w postaci rur elastycznych, każdorazowo w otulinie kauczukowej grubości min. 13mm, dopuszczalnym zakresie temperatury stosowania – 50 St C: +150 St C oraz o odporności na promienie UV, a w przypadku stosowania na zewnątrz również o dodatkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne, np. rozdziobywanie przez ptaki, bez konieczności stosowania płaszcza z blachy aluminiowej.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ odnośnie materiału izolacyjnego przewodów hydraulicznych łączących kolektory z podgrzewaczem c.w.u. o treści:
Wymaga się aby opór cieplny materiału izolacyjnego wyznaczony zgodnie z aktualną normą PN-EN 13941+A1 i spełniał wymagania normy PN-B02421:2000 zawarte w tablicy nr 2, odniesione do temperatury czynnika grzewczego 95 oC.
oraz :
Izolacja przewodów hydraulicznych (rur) instalacji solarnej powinna być, odporna na niską i wysoka temperaturę w związku z tym, że rury wraz z izolacją do transportu roztworu wodnego glikolu propylenowego będą częściowo prowadzone na zewnątrz oraz przyłączane bezpośrednio do kolektorów.

7. Prosimy o potwierdzenie, że wymagana dopuszczalna temperatura robocza kolektora słonecznego min. 220 St. C obowiązuje dla dowolnych warunków jakie mogą wystąpić w trakcie eksploatacji instalacji solarnej i powinna być potwierdzona w raporcie z badań.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SIWZ odnośnie maksymalnej temperatury roboczej o treści:
Max dopuszczalna temp. robocza kolektora min 220 0C, potwierdzona w sprawozdaniu z badań kolektora.

8. Prosimy o potwierdzenie, że elementy połączeniowe konstrukcji wsporczych pod kolektory, takie jak śruby, nakrętki, podkładki, itp. mają być wykonane ze stali nierdzewnej w celu zapewnienia należytej trwałości tych konstrukcji w punktach połączeń.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów połączeniowe konstrukcji wsporczych pod kolektory, takich jak śruby, nakrętki, podkładki, itp. ze stali nierdzewnej.

9. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli zespół pompowo-sterowniczy jest fabrycznie wyposażony w elektroniczny pomiar temperatury, to Zamawiający nie wymaga stosowania dodatkowego termometru w takim zespole.

Odp.: W przypadku fabrycznego wyposażenia zespołu pompowo-sterowniczego w elektroniczny pomiar temperatury, Zamawiający nie będzie wymagał stosowania dodatkowego termometru w takim zespole.

10. Prosimy o potwierdzenie, że dopuszcza się zastosowanie zarówno grupy pompowej jednodrogowej jak i dwudrogowej, gwarantujących poprawną pracę instalacji solarnych oraz składających się z co najmniej poniższych elementów:
a. Pompa obiegowa solarna;
b. Miernik przepływu;
c. Separator powietrza;
d. Zawór zwrotny;
e. Zawór bezpieczeństwa;
f. Manometr;
g. Termometr analogowy lub elektroniczny;
h. Izolacja

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SIWZ odnośnie zastosowania grup pompowych dwudrogowych.

11. W związku z podaniem przez Zamawiającego wagi kolektora słonecznego, prosimy o wykreślenie zapisu jako nieadekwatnego do przedmiotu zamówienia.
Uzasadnienie :
Parametr wagi kolektora nie ma znaczenia w osiąganych uzyskach i mocach kolektorów słonecznych jak również pracy całej instalacji solarnej, natomiast ogranicza zasadę uczciwej konkurencji, ze względu na podanie niskiej wagi w porównaniu z wymaganą wielkością i budową kolektora.
Odp.: Zamawiający wykreśla zapis dotyczący wagi kolektora słonecznego

12. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza obudowę kolektora wykonaną z jednego profilu aluminium o sztywnej konstrukcji z dołączoną szybą kolektora w ramie z profilu aluminiowego.

Odp.: Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 3.

13. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga na etapie składania ofert projektów symulacyjnych przygotowanych w programie Tsol lub równoważnym.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ tj.:

(wymagany załącznik potwierdzający obliczenia wg uznanego programu symulacyjnego T_SOL (lub równoważnego) oraz pliki exportowe programu j.w. w wersji elektronicznej)*)
*)
1. Model obliczeniowy musi ściśle odpowiadać przyjętemu schematowi hydraulicznemu i technologii zawartej w projekcie.
2. Dane kolektorów winny pochodzić z oryginalnych baz programu obliczeniowego T_SOL (lub równoważnego).
3. Pozostałe dane należy uwzględnić zgodnie z parametrami podanymi w tabeli 2: parametry instalacji kolektorów słonecznych

14. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu, Wykonawcę który w ramach potwierdzenia swojej sytuacji ekonomicznej i finansowej, złoży dokumenty za ostatnie 3 lata obrotowe, które potwierdzą, że osiągnął przychód netto ze sprzedaży robót budowlanych nie mniejszy niż łącznie 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych? Jeśli Zamawiający dopuszcza taką możliwość wnosimy o dokonanie stosownej modyfikacji w SIWZ

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.Zamawiający działając zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709 ze zm.) dokonuje powyższych zmian treści SIWZ.

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po otrzymaniu niniejszej informacji e-mailem, prosimy o potwierdzenie otrzymania czytelnej informacji wraz z podaniem ilości przesłanych stron na e-mail: niewiadomska.zbojna@gmail.com
POTWIERDZAM OTRZYMANIE CZYTELNEGO PISMA
ŁĄCZNIE STRON .......................................Pliki do pobrania: