BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I - Stworzenie siłowni plenerowej z elementami małej architektury w miejscowości Zbójna i Dobry Las.

Stworzenie siłowni plenerowej z elementami małej architektury w miejscowości Zbójna i Dobry Las.
Zbójna, dnia 18.09.2014r.


WYJAŚNIENIA I

treści SIWZ znak UE.271.8.2014
dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Stworzenie siłowni plenerowej z elementami małej architektury
w miejscowości Zbójna i Dobry Las.W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.8.2014, Zamawiający:
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna,
ul. Łomżyńska 64, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

PYTANIE NR 1
Brak precyzyjnego opisu elementu placu zabaw w siłowni w Zbójnej.


Odpowiedź:

Ad.1 Zamawiający zamieszcza w załączeniu dodatkowe opisy do urządzeń mających być wyposażeniem siłowni w Zbójnej i w Dobrym Lesie.
Dodatkowo precyzuje, że jeżeli w dokumentacji projektowej lub STWiORB cokolwiek wskazywałoby na odniesienie do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń, znaków towarowych producenta, pochodzących od konkretnych producentów, określają one tylko parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim powinny odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

Zamawiający informuje ponadto, że do części opisowej koncepcji stworzenia siłowni plenerowej z małą architekturą w Dobrym Lesie w przedmiarze i kosztorysie nie ujęto pozycji:
Kalkulacja własna- Zakup z dostawa i montażem huśtawki ważka – 1 szt.
W związku z tym do kalkulacji oferty należy przyjąć również tą pozycję.

Dodatkowo załączono szczegółowe zestawienia roślin niezbędnych do skalkulowania oferty.


Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.


Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania: