BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-obsługa rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna

Obsługa rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna.
03.04.2014r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert
w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Obsługa rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna.
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
Bank Spółdzielczy w Łomży
Aleja Legionów 5,
18-400 Łomża.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryteria wyboru (oprocentowanie środków na rachunku bieżącym, oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym, koszty prowadzenia rachunku bieżącego) – otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętych kryteriach:
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)
1. Bank Spółdzielczy w Łomży
Aleja Legionów 5,
18-400 Łomża.
100 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęła 1 oferta.
Nie odrzucono oferty.
Nie wykluczono Wykonawcy z postępowania.

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.1
pkt 2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.
Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt1 lit. a Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski


Pliki do pobrania: