BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- obsługa rachunku bieżacego Urzędu Gminy Zbójna.

Obsługa rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna.
Zbójna: Obsługa rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna.
Numer ogłoszenia: 97950 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zbójna , ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, woj. podlaskie, tel. 86 214 00 29, faks 86 214 00 29.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbojna.powiatlomzynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Obsługa rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: Obsługę rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna i jednostek organizacyjnych wraz z punktem obsługi tego rachunku na terenie miejscowości Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie na okres 3 lat od podpisania umowy. Wykaz jednostek organizacyjnych: - Urząd Gminy Zbójna, - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej, - Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej, - Szkoła Podstawowa w Zbójnej, - Gimnazjum w Zbójnej, - Szkoła Podstawowa w Dobrym Lesie, - Szkoła Podstawowa w Kuziach. Bieżąca obsługa bankowa obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Zbójna, b) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych, c) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych dla Gminy Zbójna i jednostek organizacyjnych, d) otwieranie i prowadzenie dodatkowych rachunków pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Zbójna, w tym rachunków związanych ze środkami z funduszy Unii Europejskiej i inne, e) obsługę operacji finansowych pod względem kasowym budżetu Gminy Zbójna na poziomie Urzędu Gminy w Zbójnej i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur, f) realizację poleceń przelewu, g) realizację przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego, h) przyjmowanie wpłat gotówkowych, i) dokonywanie wypłat gotówkowych, j) udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy Zbójna (na pisemny wniosek Gminy, do wysokości określonej na każdy rok w uchwale budżetowej), k) sporządzanie wyciągów bankowych z każdego rachunku bankowego na każdy dzień roboczy po każdej zmianie salda, l) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, m) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, n) udostępnienie bankowości elektronicznej. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę Zamawiającego w oddziale, placówce, filii lub agencji na terenie miejscowości Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
1.Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej , o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm., a przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto Wykonawca dołączy do oferty: a. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór załącznik Nr 1). b. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, (wzór załącznik Nr 2) ; c. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, (Załącznik nr 4 do SIWZ); d. Zakres rzeczowy oraz wartość robót budowlanych, usług lub dostaw objętych przedmiotem zamówienia publicznego, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom (wzór załącznik Nr 5) -jeżeli dotyczy; e. Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. f. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), każdy z Wykonawców oddzielnie musi złożyć dokumenty, których Zamawiający żąda w świetle art.24 ust.1 ustawy. g. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy w świetle art.24 ust.1 ustawy. h. Wykonawca, który zamierza powierzyć Podwykonawcy część zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 50
2 - Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym. - 10
3 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżacym. - 40
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (w menu tematycznym - Przetargi)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64 18-416 Zbójna woj. podlaskie pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64 18-416 Zbójna woj. podlaskie pokój nr 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

  • ogłoszenie Data dodania: 24 mar 2014 10:08
  • SIWZ Data dodania: 24 mar 2014 10:08