BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- żwir

Dostawa 12.000 ton żwiru do budowy i remontu dróg na obszarze gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2014r.
Zbójna, dnia 17.12.2013r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Dostawa 12.000 ton żwiru do budowy i remontu dróg na obszarze
gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2014r.
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. Zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie
z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe
Barbara Skrodzka,
ul. 250-lecia 11,
18-420 Jedwabne
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) – otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1.
Usługi Transportowe Jan Grzymała
Kobylin 26,
18-421 Piątnica. 78,91 pkt

2.
USŁUGI TRANSPORTOWE HANDEL, BUDOWA, REMONTY Janusz Szlachetka,
Dylewo 48,
07-420 Kadzidło 56,81 pkt
3. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „GOSK-KRUSZ”,
Al. Legionów 152,
18-400 Łomża 83,55 pkt
4. P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk
Al. Legionów 152,
18-400 Łomża 61,75 pkt
5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOSK Iwona Gosk, Al. Legionów 152,
18-400 Łomża 78,91 pkt

6 Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe
Barbara Skrodzka,
ul. 250-lecia 11,
18-420 Jedwabne 100 pkt
7. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Wojciech Skrodzki,
ul. 250-lecia 7,
18-420 Jedwabne 88,82 pkt
8. „TALKOWEX” Władysław Talkowski EXPORT-IMPORT, ul. Krupki 11,
07-437 Łyse 94,95 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęło 8 ofert.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.
Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania: