BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-budowa wodociagu w gminie Zbójna w miejscowości Osowiec i Ruda Osowiecka

Budowa wodociągu w gminie Zbójna w miejscowości Osowiec i Ruda Osowiecka.
12.11.2013r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Budowa wodociągu w gminie Zbójna w miejscowości
Osowiec i Ruda Osowiecka.
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
– zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
ZAKŁAD USŁUGOWY B.H.D.
Stanisław Wróblewski
18-300 Zambrów, ul. Targowa 15
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) – otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)
1.
„STANBUD” Stanisław Koc
17-312 Drohiczyn,
ul. Litewska 16
38,79 pkt

2.
ZAKŁAD USŁUGOWY B.H.D.
Stanisław Wróblewski
18-300 Zambrów,
ul. Targowa 15
100 pkt
3. SANPROD Sp. z o.o.
07-410 Ostrołęka
ul. Zawadzkiego „ZOŚKI” 8 96,85 pkt
4. MULTIKOM Andrzej Nakielski
07-409 Ostrołęka
ul. 6-go Września 12 65,78 pkt
5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA”
Ryszard Zieja
18-400 Łomża
ul. Fabryczna 9 72,99 pkt
6. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
„WODMEL” Sp. z o.o.
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Zambrowska 8 48,07 pktNa przedmiotowy przetarg wpłynęło 6 ofert.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania: