BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA II-Budowa wodociągu w gminie Zbójna w miejscowości Osowiec i Ruda Osowiecka

Budowa wodociągu w gminie Zbójna w miejscowości Osowiec i Ruda Osowiecka.

Zbójna, dnia 29.10.2013r.

WYJAŚNIENIA II

treści SIWZ znak UE.271.5.2013

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa wodociągu w gminie Zbójna w miejscowości
Osowiec i Ruda Osowiecka.


W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.5.2013, Zamawiający:
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców :

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie typu rur, z jakich należy wybudować sieć wodociągową przy realizacji inwestycji p.n. „Budowa wodociągu w gminie Zbójna w miejscowości Osowiec i Ruda Osowiecka”. Czy są to rury z PCV PN 10, czy rury PE SDR 17 PN 10?
W specyfikacji technicznej jest mowa, że sieć wodociągowa ma być wykonana z rur typu PCV alternatywnie z rur PE. W opisie technicznym projektu jest napisane w punkcie 3.1.1, że należy zastosować rury z PE. Dalej w tym samym punkcie w zestawieniu długościowym sieci jest mowa o rurach PCV. W części graficznej projektu na profilach sieci wodociągowej zaprojektowano rury PE.
Ponadto informujemy, że zamieszczona na stronie internetowej decyzja środowiskowa, decyzja lokalizacyjna oraz warunki techniczne dla projektowanej sieci wodociągowej określają typ rur jako PCV.
Nadmieniam, że wyjaśnienie w sprawie rur, które ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego jest wyjaśnieniem niejasnym, ponieważ w dokumentacji technicznej podano dwa typy rur.


2. Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków?


3. W przypadku jeżeli przedmiot zamówienia nie obejmuje przyłączy wodociągowych czy pozycje w przedmiarze dot. nawiertek są zasadne?

Odpowiedź:

Ad.1
Tak jak poprzednio wyjaśniono: do wyceny należy wziąć pod uwagę typy rur zawarte
w projekcie budowlanym na stronie opisu w ilościach:
PCV 110mm -2 463,5m
PCV 90mm - 340m
PE 90mm – 84m
PE 40mm – 12m

Ad. 2
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania przyłączy wodociągowych do budynku.

Ad.3
Tak są zasadne i należy je ująć.

Dodatkowo, aby rozwiać wszelkie wątpliwości Wykonawców zamieszcza się w załączeniu do wyjaśnień: mapę ogólną inwestycji, opis projektu budowlanego uszczegółowiony w zakresie wątpliwości Wykonawców oraz w związku z błędami w przedmiarze – poprawiony przedmiar do skalkulowania kosztów w.w. inwestycji.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.

Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania: