BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I-Budowa wodociągu w gminie Zbójna w miejscowości Osowiec i Ruda Osowiecka

Budowa wodociągu w gminie Zbójna w miejscowości Osowiec i Ruda Osowiecka.
Zbójna, dnia 25.10.2013r.

WYJAŚNIENIA I

treści SIWZ znak UE.271.5.2013

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa wodociągu w gminie Zbójna w miejscowości
Osowiec i Ruda Osowiecka.


W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.5.2013, Zamawiający:
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców :

1. Jaki ma być kosztorys ofertowy: Czy zgodny z dokumentacją i ogłoszeniem t.j.
PCV 110mm -2 463,5m
PCV 90mm - 340m
PE 90mm – 84m
PE 40mm – 12m

Czy zgodny z dołączonymi przedmiarami na wodociąg z PE?

2. Na trasie wodociągu występują skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi oraz kanał wodny. Przejście wodociągu wymaga wykonania przecisków i przewiertów w ilości: 12m+ 8m+8m+12m+12m=52m
a w przedmiarach jest 12m+6m=18m

Odpowiedź:

Ad.1
Dokumentacja techniczna jest dokumentem nadrzędnym, w związku z tym do wyliczenia kosztów proszę przyjąć dane z dokumentacji technicznej.
Ad.2
Do wyliczenia kosztów należy przyjąć długość przecisków - 52m, a nie 18 jak jest w przedmiarze.


Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.

Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania: