BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna.
29.05.2013r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna.
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
– zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
MPK Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 5
07-401 Ostrołęka
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) – otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)
1.
MPK Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 5
07-401 Ostrołęka
100 pkt

2.
MPO BIAŁYSTOK
ul. 27 Lipca 62
15-950 Białystok
95,96 pkt
3. USŁUGI KOMUNALNE „BŁYSK”
Marianna Marczyk
18-300 Zambrów, ul. Wilsona 2/2 82,74 pktNa przedmiotowy przetarg wpłynęły 3 oferty.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania: