BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- KREDYT NA 4 149 904,85ZŁ

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 4 149 904,85zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
07.05.2013r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego
w wysokości 4 149 904,85zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
Bank Ochrony Środowiska S.A. CENTRALA
Centrum Korporacyjne w Olsztynie
15-282 Białystok
ul. Piękna 1
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) – otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)
1. Bank Ochrony Środowiska S.A. CENTRALA
Centrum Korporacyjne w Olsztynie
15-282 Białystok
ul. Piękna 1
100 pkt
2. Krakowski Bank Spółdzielczy
Rynek Kleparski 8
31-150 Kraków
87,69 pktNa przedmiotowy przetarg wpłynęły 2 oferty.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.1 nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania: