BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA II TREŚCI SIWZ- KREDYT na 4 149 904,85zł

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 4 149 904,85zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Zbójna, dnia 22.04.2013r.

WYJAŚNIENIA II

treści SIWZ znak UE.271.3.2013

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego
w wysokości 4 149 904,85zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.


W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.3.2013, Zamawiający:
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców :

-Czy zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji wraz
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy?
- potwierdzenie że Zamawiający przewiduje podpisanie deklaracji wekslowej i weksla wraz
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy.
- potwierdzenie że Zamawiający przewiduje podpisanie umowy kredytowej wraz
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy.

Odpowiedzi:
Ad.1
Tak. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji wraz
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy
Ad.2
Tak. Zamawiający potwierdza, że przewiduje podpisanie deklaracji wekslowej weksla wraz
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy.
Ad.3
Tak. Zamawiający potwierdza, że przewiduje podpisanie umowy kredytowej wraz
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy.Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie
art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.


Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania: