BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- KREDYT na 4 149 904,85zł

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 4 149 904,85zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Zbójna, dnia 19.04.2013r.WYJAŚNIENIA I

treści SIWZ znak UE.271.3.2013

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego
w wysokości 4 149 904,85zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.


W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.2.2013, Zamawiający:
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców :
1. Prośba o wskazanie konkretnego dnia na zaciągnięcie kredytu do wyliczenia kosztów.
2. Prośba o wyjaśnienie: Do wyliczeń należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 31.03.2013r..
W związku z tym, że 31.03.2013r. wypada w niedzielę, proszę o informację z jakiego dnia należy przyjąć WIBOR 1M: czy z dnia 29.03.2013r., czy 02.04.2013r.?

Odpowiedzi:
Ad.1
Za konkretny dzień zaciągnięcia kredytu do wyliczenia kosztów proszę przyjąć dzień
13 maja 2013r.
Ad.2
W związku z tym, że 31.03.2013r. wypada w niedzielę do wyliczeń należy przyjąć dzień 02.04.2013r.

Dodatkowo zamieszcza się jako załącznik do powyższych wyjaśnień uchwałę RIO
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zbójna kredytu długoterminowego w kwocie 1 149 905zł.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie
art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.
Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania: