BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA-kredyt konsolidacyjny

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8 679 905,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.OGŁOSZENIE
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

znak UE.271.1.2013

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
p.n. Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu konsolidacyjnego
w wysokości 8 679 905,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Zamawiający : Gmina Zbójna , 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.),
ogłasza, że :

unieważnia postępowanie na:
„Usługę bankową dotyczącą udzielenia kredytu konsolidacyjnego
w wysokości 8 679 905,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”
znak UE.271.1.2013 z dnia 21.02.2013r. godz.900

Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna ważna oferta.
Uzasadnienie prawne:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).


Informację tą umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.


Zenon Białobrzeski


Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania: