BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- KREDYT KONSOLIDACYJNY

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8 679 905,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Zbójna, dnia 14.02.2013r.
WYJAŚNIENIA I

treści SIWZ znak UE.271.1.2013

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu konsolidacyjnego
w wysokości 8 679 905,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.1.2013, Zamawiający:
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców :
1. Czy nastąpi kontrasygnata Skarbnika na wekslu?
2. Czy nastąpi kontrasygnata Skarbnika na deklaracji wekslowej?
3. Czy przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i oświadczenia o poddaniu się egzekucji wystawcy weksla z kontrasygnatą Skarbnika?
4. Czy Gmina Zbójna posiada zaległe zobowiązania względem ZUS i US? Jeśli tak to proszę o podanie kwoty zaległości.

Odpowiedzi:
Ad.1
Tak nastąpi kontrasygnata Skarbnika na wekslu.
Ad. 2
Tak nastąpi kontrasygnata Skarbnika na deklaracji wekslowej.
Ad.3
Tak Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i oświadczenia o poddaniu się egzekucji wystawcy weksla z kontrasygnatą Skarbnika.
Ad.4
Gmina Zbójna nie posiada zaległych zobowiązań względem ZUS i US.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.
Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania: