BIP Gminy Zbójna

Modyfikacja SIWZ- KREDYT KONSOLIDACYJNY

”Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8 679 905,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”
GMINA ZBÓJNA Zbójna, 29.01.2013 r.

Modyfikacja do SIWZ

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:

”Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu konsolidacyjnego
w wysokości 8 679 905,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BYŁO:

1.11 Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.

JEST:
1.11 Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do :
- wcześniejszej spłaty kredytu, części raty kredytu, raty kredytu lub rat kredytu,
- zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności
w dotrzymaniu określonych w SIWZ terminów spłat
- zmiany harmonogramu spłat rat kredytu
bez ponoszenia z w.w. tytułów dodatkowych kosztów (prowizji).


ZAŁ. NR 5 DO SIWZ- ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY

BYŁO:

3. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. Kredytobiorca powiadomi Bank o zamiarze wcześniejszej spłaty kredytu pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem.

JEST:

3. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do :
- wcześniejszej spłaty kredytu, części raty kredytu, raty kredytu lub rat kredytu,
- zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności
w dotrzymaniu określonych w SIWZ terminów spłat
- zmiany harmonogramu spłat rat kredytu
bez ponoszenia z w.w. tytułów dodatkowych kosztów (prowizji).
Kredytobiorca powiadomi Bank o zamiarze wcześniejszej spłaty kredytu pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem.


Pliki do pobrania: