BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- KREDYT KONSOLIDACYJNY

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8 679 905,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
Zbójna, 2013-01-21
Sygnatura akt: UE.271.1.2013WYJAŚNIENIA I

treści SIWZ znak UE.271.1.2013

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu konsolidacyjnego
w wysokości 8 679 905,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.1.2013, Zamawiający:
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), przekazuje zapytania i udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców :

1. Prośba o udostępnienie następujących dokumentów finansowych gminy:
1) RB-z za IIIq 2012 r.
2) RB-nds za IIIq 2012 r.
3) RB-27s za cały 2012 r.
4) RB-28s za cały 2012 r.


W załączeniu przekazuje się wyżej wymienione dokumenty.

Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy ZbójnaOtrzymują:
­ wykonawca, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ
­ wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia:
na stronie internetowej zamawiającego www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.

Pliki do pobrania: