BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-KREDYT KONSOLIDACYJNY

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8 679 905,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
Dz.U./S S10
15/01/2013
12667-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1/9
15/01/2013S10
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/9
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12667-2013:TEXT:PL:HTML
PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu
2013/S 010-012667
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Zbójnaul. Łomżyńska 64Osoba do kontaktów: Małgorzata Niewiadomska18-416 ZbójnaPOLSKATel.: +48 862140029E-mail: ugzbojna@lo.home.plFaks: +48 862140029
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8 679 905,00zł z przeznaczeniemna spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: GminaZbójna
Dz.U./S S10
15/01/2013
12667-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/9
15/01/2013S10
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/9
Kod NUTS PL344
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8 679 905,00 PLN zprzeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
1.1. Udzielenie kredytu w wysokości 8 679 905,00 PLN w 2013 roku.
1.2. Uruchomienie kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego w jednej transzy, nie później niż do dwóch dni popodpisaniu umowy.
1.3. Okres kredytowania: do 31.12.2024 roku.
1.4. Spłata kredytu nastąpi w 120 nierównych miesięcznych ratach, płatnych na ostatni dzień każdego miesiąca,począwszy od dnia 31.1.2015 roku.
1.5. Wysokość rat kapitałowych według harmonogramu j.n.:
a) 11 rat po 8 333,33 PLN (od stycznia 2015r. do listopada 2015r.)
b) 1 rata po 8 333,37zł (w grudniu 2015r.)
c) 12 rat po 25 000,00zł (od stycznia 2016r. do grudnia 2016r.)
d) 11 rat po 39 992,08zł (od stycznia 2017r. do listopada 2017r.)
e) 1 rata po 39 992,12zł (w grudniu 2017r.)
f) 24 raty po 75 000,00zł (od stycznia 2018r. do grudnia 2019r.)
g) 11 rat po 83 333,33zł (od stycznia 2020r. do listopada 2020r.
h) 1 rata po 83 333,37zł (w grudniu 2020r.)
i) 24 raty po 100 000,00zł (od stycznia 2021r. do grudnia 2022r.)
j) 11 rat po 104 166,67zł (od stycznia 2023r. do listopada 2023r.)
k) 1 rata po 104 166,63zł (w grudniu 2023r.)
l) 12 rat po 112 500,00zł (od stycznia 2024r. do grudnia 2024r.)
1.6. Dwuletnia karencja w spłacie kapitału.
1.7. Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych ostatniego dnia każdego miesiąca począwszyod miesiąca w którym uruchomiony zostanie kredyt.
1.8. Oprocentowanie kredytu zmienne uzależnione od stawki WIBOR 1M z 1-go dnia miesiąca poprzedzającegomiesiąc spłaty kredytu i odsetek oraz stałej marży banku w trakcie trwania umowy.
1.9. Prowizja liczona jako % od kwoty uruchomionego kredytu musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, którezwiązane są z uruchomieniem kredytu.
1.10. Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
1.11. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
1.12. Stała marża banku (określona w załączniku nr 2 do SIWZ), nie podlegająca zmianie przez cały okreswykonania zamówienia
1.13. Do obliczenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia jako stawkę bazową należy przyjąć WIBOR 1M z10 stycznia 2013r.
1.14. W celu umożliwienia oceny zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ dołącza się odpowiedniedokumenty finansowe (Załącznik nr 6 do SIWZ).
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których
Dz.U./S S10
15/01/2013
12667-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3/9
15/01/2013S10
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/9
mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u
których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków zpomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), któremiały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8 679 905,00 PLN zprzeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 142 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości20.000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank BS Łomża Nr 79875710112601965320000050
Dz.U./S S10
15/01/2013
12667-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4/9
15/01/2013S10
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/9
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje terminuznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającegowniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego UrządGminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, woj. podlaskie pok. nr 8 lub dołączyć do oferty.
7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy napodstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4ustawy.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), Wykonawcy muszą:
a) ustanowić pełnomocnika,
b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 Pzp.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzieżądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tychWykonawców.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: - O udzielenie zamówienia mogąubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki, określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładająobowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
3. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), Wykonawcy muszą:
a) ustanowić pełnomocnika,
b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 Pzp.
- Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki doniej.
- Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu oinformacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Dz.U./S S10
15/01/2013
12667-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5/9
15/01/2013S10
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/9
- Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy zpostępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.
- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładająobowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają Zezwolenie Komisji NadzoruFinansowego na rozpoczęcie działalności bankowej , o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Prawo bankowe / Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm./, a przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawyPrawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadaniawiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiuwarunków udziału w postępowaniu –zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadaniapotencjału technicznego. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiuwarunków udziału w postępowaniu –zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania osóbzdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia ospełnianiu warunków udziału w postępowaniu –zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięwykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uznawarunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –zgodniez art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniubędzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnegołączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tymcelu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobówna okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z któregobędzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienianależy złożyć w formie oryginału.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcędokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia.
Dz.U./S S10
15/01/2013
12667-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6/9
15/01/2013S10
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6/9
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnianiawarunków udziału w postępowaniu. art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp
W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznaniaformalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność ich odpisylub kserokopie.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy:
a/ Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej , o którym mowa w art. 36ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe / Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm./, a przypadkuokreślonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalnościprzed dniem wejścia w życie ustawy.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy:
a/ Oświadczenie, że Wykonawca, że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp(wzór załącznik Nr 4 do SIWZ).
b/ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru- wystawionenie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznychoświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
c/ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d/Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeniezdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e/ Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f/ Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Ponadto Wykonawca dołączy do oferty:
a/ Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ)
b/ Wypełniony i podpisany formularz cenowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ),
c/ Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1,
(Załącznik Nr 3 do SIWZ) ;
d/ Parafowane Istotne postanowienia przyszłej umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ).
e/ Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonejza zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnieniedo reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobemreprezentacji określonym w tych dokumentach. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lubsą właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie
rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
f/ W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), każdy z Wykonawcówoddzielnie musi złożyć dokumenty, których Zamawiający żąda w świetle art.24 ust.1 ustawy.
II. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiejzobowiązani są złożyć dokumenty z uwzględnieniem przepisów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia
Dz.U./S S10
15/01/2013
12667-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7/9
15/01/2013S10
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7/9
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiającyod Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817),t.j.:
Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania pozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibęlub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1 - nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert.
2 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert.
3-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert, a zamiast dokumentu określonego w pkt VI.2.e – składa zaświadczeniewłaściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, którejdokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. - wystawionego/nych nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,nie wydaje się wyżej wymienionych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczeniezłożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorząduzawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca masiedzibę lub miejsce zamieszkania.
III. Wymagane wyżej dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych
za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem: „za zgodność z oryginałem”.
1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentówpotwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierającebłędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegaodrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczącychoświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikaćjednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
a ofertę uznaje się za odrzuconą.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanieusługi: nie
Sekcja IV: Procedura
Dz.U./S S10
15/01/2013
12667-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8/9
15/01/2013S10
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8/9
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
UE.271.1.2013
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.2.2013 - 09:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 21.2.2013 - 09:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: odwołania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Dz.U./S S10
15/01/2013
12667-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9/9
15/01/2013S10
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9/9
Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przysługują wszystkimWykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub możedoznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z działem VI ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.).
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień PublicznychPOLSKA
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.1.2013

Pliki do pobrania: