BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- KREDYT

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Zbójna, dnia 21.09.2012r.
WYJAŚNIENIA I

treści SIWZ znak UE.271.6.2012

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.6.2012, Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców :
1. Czy nastąpi kontrasygnata Skarbnika na wekslu?
2. Czy nastąpi kontrasygnata Skarbnika na deklaracji wekslowej?
3. Czy przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i oświadczenia o poddaniu się egzekucji wystawcy weksla z kontrasygnatą Skarbnika?
4. Czy do celów wyliczenia ceny należy przyjąć jednorazową wypłatę kredytu w dniu 31.10.2012?
5. Stawkę WIBOR 1M z jakiego dnia należy przyjąć do celów wyliczenia ceny?

Odpowiedzi:
Ad.1
Tak nastąpi kontrasygnata Skarbnika na wekslu.
Ad. 2
Tak nastąpi kontrasygnata Skarbnika na deklaracji wekslowej.
Ad.3
Tak Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i oświadczenia o poddaniu się egzekucji wystawcy weksla z kontrasygnatą Skarbnika.
Ad.4
Tak do celów wyliczenia ceny należy przyjąć jednorazową wypłatę kredytu do dnia 31.10.2012. Informacja ta jest zawarta w SIWZ.
Ad.5
Do celów wyliczenia ceny należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 31.08.2012r.
Jest to informacja zawarta w załączniku nr 2 do SIWZ -w formularzu cenowym.Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.
Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 21 wrz 2012 08:30
Data opublikowania: piątek, 21 wrz 2012 08:35
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 791 razy