BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- WODOCIĄG

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbójna wraz z budową naturalnej oczyszczalni ścieków przy Domu Nauczyciela.
Zbójna, dnia 20.07.2012r.


WYJAŚNIENIA I

treści SIWZ znak UE.271.5.2012
dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbójna wraz z budową naturalnej oczyszczalni ścieków przy Domu Nauczyciela.W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.5.2012, Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:


1. W treści ogłoszenia, SIWZ i oraz w treści umowy załączonej do SIWZ w zestawieniu robót dla miejscowości Osowiec są odjęte długości rurociągów : DN 110 – 492,85m, DN 90 – 545,61m, DN 40 – 215,91m, natomiast w dokumentacji technicznej oraz w załączonych przedmiarach robót są długości rurociągów bez odjęcia w/w ilości. Czy Zamawiający rezygnuje z wykonania części robót, a jeśli tak to jaki zakres z dokumentacji technicznej nie będzie realizowany w ramach niniejszego zamówienia ?
Odpowiedź:
Inwestor rezygnuje z części robót w miejscowości Osowiec. Na mapach wykreślono część sieci wodociągowej nie dotyczącej niniejszego przetargu. Do wyceny budowy wodociągu w miejscowości Osowiec należy przyjąć długości z treści ogłoszenia przetargu, natomiast długości dla pozostałych miejscowości z przedmiaru robót.


2. W dokumentacji technicznej długości rurociągów PE 40 na profilach sieci wodociągowej są większe niż długości podane w SIWZ, umowie i przedmiarach robót; np. dla m. Jurki długość sieci PE40 wynosi 267m , natomiast wg profili – 963,6m; dla m. Osowiec długość sieci PE40 wynosi 265,5m–215,91m=49,59m, natomiast wg profili – 1856,35m.
W częściach opisowych projektów wykonawczych sieci wodociągowych są podane długości przyłączy – czy przyłącza są w zakresie niniejszego zamówienia (w przedmiarach robót jest 178szt nawiertek wodociągowych) ?
Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej bez przyłączy . Do wyceny budowy wodociągu w miejscowości Osowiec należy przyjąć długości z treści ogłoszenia przetargu, natomiast długości dla pozostałych miejscowości z przedmiaru robót.3. Czy za zamówienie o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia Zamawiający uzna wykonanie dwóch zamówień dotyczących sieci wodociągowej lub/i kanalizacji tłocznej z rur PE o wartości powyżej 500 000 zł brutto w jednym zadaniu? Czy warunek złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia dotyczy tylko rodzaju robót, czy również ilości wykonanych robót ?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy wymagane jest wykazanie w okresie ubiegłych pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień o wartości powyżej 500.000 zł brutto o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).


4. Długości i średnice przecisków i przewiertów są różne - w przedmiarach robót jest mniej niż w dokumentacji technicznej np. w m. Kuzie jest w przedmiarze 19m a w PT 166m, w m. Wyk – w przedmiarze jest 20m a w PT 142m. Które długości należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć długości z Projektu Wykonawczego.


5. Proszę o wyjaśnienie wykonania wodociągu PE o śr. 63 i 40 mm w Koloni Budniki i Dukat. W PW rurociąg ten jest wyszczególniony, a w przedmiarach nie ujęty.
Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej bez przyłączy . Do wyceny budowy wodociągu w miejscowości Osowiec należy przyjąć długości z treści ogłoszenia przetargu, natomiast długości dla pozostałych miejscowości z przedmiaru robót.

6. Proszę uściślić długość wykonania wodociągu PVC 110mm, 90 mm i PE 40mm w Osowcu. W SiWZ i ogłoszeniu jest podana inna ilość niż w przedmiarach.
Odpowiedź:
Inwestor rezygnuje z części robót w miejscowości Osowiec. Na mapach wykreślono część sieci wodociągowej nie dotyczącej niniejszego przetargu. Do wyceny budowy wodociągu w miejscowości Osowiec należy przyjąć długości z treści ogłoszenia przetargu, natomiast długości dla pozostałych miejscowości z przedmiaru robót.


7. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w opisach technicznych i projektach wykonawczych jest opis zastosowania tylko przecisków i przecisków sterowanych, a w niektórych przedmiarach mają zastosowanie przewierty? Co jest wiążące?
Odpowiedź:
Przecisk sterowany zgodnie z dokumentacją. Przecisk lub przewiert do wyboru wykonawcy tak aby nie naruszyć stanu istniejącego pasa drogowego lub rowu.

8. Według SiWZ dz. VI.I pkt. 3a Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na załączonym do SiWZ formularzu. Czy formularz ten należy wypełnić odręcznie, czy Zamawiający dopuszcza wydruk zawierający również niezbędne dane z innego programu kosztorysowego niż Zuzia? Jeżeli tak, to proszę sprecyzować jaki to ma być kosztorys - ofertowy czy szczegółowy? Do robót wodociągowych w poszczególnych miejscowościach Zamawiający dołączył kosztorysy inwestorskie (ofertowe), a do oczyszczalni ścieków szczegółowy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie ma obowiązku wypełniać formularza odręcznie. Zamawiający dopuszcza wydruk zawierający niezbędne dane z innego programu kosztorysowego niż Zuzia.
Zamawiający dopuszcza wykonanie kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych.


9. Jakie wynagrodzenie przewidział Zamawiający, ryczałtowe czy kosztorysowe?
Odpowiedź:
Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe.


10. Czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić rozbiórkę i odbudowę następujących rodzajów nawierzchni:
- droga asfaltowa,
- droga gruntowa;
- droga żwirowa,
- płyty drogowe betonowe,
- trylinka,
które zostały uwzględnione w projekcie, a nie uwzględniono w dostarczonych przedmiarach robót.
Odpowiedź:
W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić rozbiórkę i odbudowę w.w. rodzajów nawierzchni uwzględnionych w projekcie.

11. a) W przedmiarze robót miejscowość Jurki sieć wodociągowa roboty pomiarowe jest 7,418km, natomiast w specyfikacji 6,421km.
b) W specyfikacji w m. Osowiec roboty pomiarowe jest 4,498 w przedmiarze 5,773km

Element 3
Roboty montażowe w specyfikacji rurociąg PCV fi110
Poz. 8 jest: 3350,5-492,85=2857,65mb
Poz.9 jest: 2115-545,61= 1569,39mb
Poz. 11 jest: 265,5-215,91=49,59mb

Natomiast w przedmiarach jest:
Poz. 8- 3350,50mb
Poz. 9 -2115,00mb
Poz.11-265,5mb

c) sieć wodociągowa w miejscowości Wyk:
Roboty pomiarowe: specyfikacja 7 585km w przedmiarach 8644km
Które wielkości są prawidłowe wg specyfikacji czy w przedmiarach robót?

Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej bez przyłączy.
Inwestor rezygnuje z części robót w miejscowości Osowiec. Na mapach wykreślono część sieci wodociągowej nie dotyczącej niniejszego przetargu. Do wyceny budowy wodociągu w miejscowości Osowiec należy przyjąć długości z treści ogłoszenia przetargu, natomiast długości dla pozostałych miejscowości z przedmiaru robót.


12. Prośba o wyjaśnienie podpunktu „a” w dziale VI pkt 1 dotyczącego spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Czy zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej oraz kanalizacji deszczowej?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy wymagane jest wykazanie w okresie ubiegłych pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień o wartości powyżej 500.000 zł brutto o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).


Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.


Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 20 lip 2012 13:17
Data opublikowania:
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1946 razy