BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbójna wraz z budową naturalnej oczyszczalni ścieków przy Domu Nauczyciela.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbójna wraz z budową naturalnej oczyszczalni ścieków przy Domu Nauczyciela.
Zbójna, 2012.07.05
UE.271.5.2012
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)


1. Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8, woj. podlaskie, tel./fax. ( 0-86) 214-00-29
1.1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- Małgorzata Niewiadomska- Starszy Specjalista, w godzinach 8 –15,
tel. (0-86) 214-00-23, fax. j.w. e-mail; ugzbojna@lo.home.pl

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759, z późn. zm.)

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (w menu tematycznym - Przetargi )

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbójna wraz z budową naturalnej oczyszczalni ścieków przy Domu Nauczyciela.

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:
Budowa rurociągów sieci wodociągowej w zabudowie wsi zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym. Rurociągi ułożone w liniach rozgraniczających dróg gminnych a w rejonie drogi wojewódzkiej Łomża – Olsztyn i dróg powiatowych poza pasem drogowym z uwzględnieniem warunków rozbudowy tych dróg. Przejścia pod ciekami podstawowymi zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
Wodociąg zostanie wykonany z rur ciśnieniowych PVC PN 10 160, 110 i 90 mm wg PN – 76/C – 89204 łączonych na uszczelki gumowe trwale osadzone w kielichu oraz PE klasy 100 o średnicy 40 - 75 mm wg BN- 74/6366-03 i 04 zgrzewane doczołowo lub dostarczane w zwojach po uzgodnieniu z producentem długości zwoju.
Rury i kształtki z PVC-U do rurociągów ciśnieniowych do wody wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 1452-1 „Systemy przewodowe z niezmiękczonego PCV-U do przesyłania wody –Wymagania ogólne”.
Długość rurociągów:
Miejscowość Jurki
PVC 160 mm L = 3 072,0 m
PVC 110 mm L = 2 637,0 m
PVC 90 mm L = 195,0 m
PE 63 mm L = 250,0 m
PE 40 mm L = 267,0 m
Miejscowość Osowiec
PVC 110 mm L = 3 350,5 m - 492,85m = 2 857,65m
PVC 90 mm L = 2 115,0 m - 545,61m = 1 569,39m
PE 90 mm L = 21 m
PE 40 mm L = 265,5 m – 215,91 = 49,59m
Miejscowość Zbójna-Kolonia Budniki
PVC 160 mm L = 3 368,0 m
PVC 110 mm L = 1 362,0 m
PVC 90 mm L = 372,0 m
PE 160 mm L = 38,0 m
PE 40 mm L = 126,0 m
Miejscowość Gawrychy
PVC 160 mm L = 4 577,0 m
PVC 110 mm L = 4 367,0 m
PVC 90 mm L = 405,0 m
PE 63 mm L = 234,5 m
PE 40 mm L = 307,0 m
Miejscowość Popiołki
PVC 160 mm L = 2 982,0 m
PVC 110 mm L = 3 874,0 m
PVC 90 mm L = 846,0 m
PE 160 mm L = 16,5 m
PE 63 mm L = 19,0 m
PE 40 mm L = 824 m
Miejscowość Kuzie
PVC 160 mm L = 6 805,0 m
PVC 110 mm L = 1 916,5 m
PVC 90 mm L = 2 031,5 m
PE 160 mm L = 100,5 m
PE 63 mm L = 254,0 m
PE 40 mm L = 1 760,5 m
Miejscowość Wyk
PVC 160 mm L = 1 721,5 m
PVC 110 mm L = 3 329,0 m
PVC 90 mm L = 1 022,5 m
PE 160 mm L = 50,5 m
PE 110 mm L = 42,5 m
PE 90 mm L = 19,0 m
PE 63 mm L = 885,0 m
PE 40 mm L = 515,0 m

Oczyszczalnię zaprojektowano dla Domu Nauczyciela zamieszkiwanego przez 50 osób.
Ilość powstających ścieków przyjęto bazując na średniej ilości wody zużywanej przez jednego mieszkańca w ciągu doby – 0,1 m3/M.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa oraz Przedmiary robót (załącznik nr 8 do SIWZ), która dostępna jest również w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, województwo podlaskie.
Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie załączonych do SIWZ formularzy oraz przedmiarów robót i dołączenia go do formularza ofertowego.

4.3 Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres, co najmniej 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

4.4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień CPV:

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty ziemne.
45000000-7 Roboty budowlane
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i możliwości
złożenia oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2013r.

7. Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki, określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
3. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
( W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp),
Wykonawcy muszą:
a) ustanowić pełnomocnika,
b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 Pzp.

• Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej.

• Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
• Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.
• Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.


8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp):
I. W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność ich odpisy lub kserokopie.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy:

a/ Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (wzór załącznik Nr 6 do SIWZ).
Wymagane jest wykazanie w okresie ubiegłych pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień o wartości
powyżej 500.000 zł brutto o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem
niniejszego zamówienia, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
(np. referencje).

b/ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór załącznik Nr 5 do SIWZ). Do wykazu
należy załączyć kopie posiadanych uprawnień oraz kopie aktualnych zaświadczeń o
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa tych osób. Wymagane jest
wskazanie min. jednego pracownika posiadającego uprawnienia do sprawowania
funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej,
w zakresie sieci sanitarnych .

c/ Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10% wartości brutto
składanej oferty.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy:

a/ Oświadczenie, że Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Pzp (wzór załącznik Nr 4 do SIWZ).

b/ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

c/ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Ponadto Wykonawca dołączy do oferty:

a/ Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór załącznik Nr 1do SIWZ) wraz z
kosztorysem ofertowym sporządzonym na załączonym do SIWZ formularzu
(załącznik nr 2 do SIWZ),
b/ Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, (wzór załącznik Nr 3) ;
c/ Dowód wpłaty wadium.
d/ Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
e/ W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), każdy z Wykonawców oddzielnie musi złożyć dokumenty, których Zamawiający żąda w świetle art.24 ust.1 ustawy.

II. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są złożyć dokumenty z uwzględnieniem przepisów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817).

Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1 - nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się wyżej wymienionych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wymagane wyżej dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty
z dopiskiem: „za zgodność z oryginałem”.

8.2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

8.3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

8.4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.


9. Informacja o wadium:
1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych).
2.Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.).
3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank BS Łomża Nr 79875710112601965320000050
5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, woj. podlaskie pok. 8 lub dołączyć do oferty.
7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

10. Kryteria wyboru ofert: Jedynym kryterium wyboru ofert, po spełnieniu warunków,
jest cena brutto (100 % ) wykonania zamówienia.

11. Miejsce oraz termin składania ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8
w terminie 01 sierpnia 2012 r. godzina 900.
Miejsce oraz termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8
w terminie 01 sierpnia 2012 r. godzina 915.

12. Termin związania ofertą: 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

13. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.

14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej.

16. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko
dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

17. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień
uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego.

18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
Wójt Gminy Zbójna


Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 5 lip 2012 11:32
Data opublikowania: czwartek, 5 lip 2012 13:10
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1612 razy