BIP Gminy Zbójna

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ANDRZEJ LEMAŃSKI

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Zbójna, dnia 25.04.2012r..
(miejscowość)
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie doty- czy”.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ANDRZEJ JAN LEMAŃSKI
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 25.04.1966r. w Zbójnej
rolnik - gospodarstwo rolne w Zbójnej
funkcje - Radny Rady Gminy Zbójna - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 70 000 zł
— środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
— papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:
II.
1. Dom o powierzchni: 180 m2, o wartości: 150 000 zł
tytuł prawny: własność w zamian za dożywocie
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: hodowla bydła mlecznego , powierzchnia: 48 ha
o wartości: 500 000 zł
rodzaj zabudowy: 2 obory, budynek wielofunkcyjny, zbiornik na gnojowicę
tytuł prawny: własność
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód - 265 000 zł; dochód - 75 500 zł
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 100 m2 - dom
o wartości: 100 000 zł
tytuł prawny: własność
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
— osobiście nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
— osobiście nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy


VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
1800,00zł - jako Radny Rady Gminy Zbójna, renta rodzinna (dzieci) – 13014,24,00 zł.
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): sam. osob. Volkswagen Passat 1,9 TDI z 2003 r. ciągnik rolniczy New Holland TD5050 - 2010r. produkcji
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
1) kredyt „Młody rolnik” na budowę obory z 2005r. - pozostało 12 240 zł,
2) kredyt na zakup gruntów rolnych z 2009 r. - pozostało 28 896 zł.
Data powstania: poniedziałek, 14 maj 2012 15:01
Data opublikowania: poniedziałek, 14 maj 2012 15:03
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 816 razy