BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- OLEJ OPAŁOWY

Dostawa 180.000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2012r.
06.02.2012r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Dostawa 180.000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2012r.
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.,
ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock,
Biuro Terenowe PetroProfit,
ul. Przemysłowa 4,
21-025 Niemce.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona - jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) - otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt). Także firma Benzol Sp. Z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
W związku z tym, że po raz trzeci sytuacja się powtarza, a Gmina Zbójna ma obowiązek zapewnienia wszystkim jednostkom oleju opałowego. Jak również w trosce o finanse publiczne Gmina Zbójna wybiera ofertę firmy: ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o., która odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona - jako najkorzystniejsza.
Pod uwagę brano również fakt, że firma Benzol Sp. Z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka, w drugim postępowaniu na w.w. zadanie, gdzie złożyła jedyną ofertę odmówiła podpisania umowy.


Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1
ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o., ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock, Biuro Terenowe PetroProfit,
ul. Przemysłowa 4, 21-025 Niemce. 100 pkt

2 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „KURPIEWSKI”
Jan Kurpiewski, 18-400 Łomża,
ul. Strusia 9 97,02 pkt
3 P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk
Al. Legionów 147 F
18-400 Łomża 95,83 pkt
4 Benzol Sp. Z o.o.,
ul. Graniczna 7 ,
07-410 Ostrołęka 100 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęły 4 oferty.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.
Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 7 lut 2012 08:35
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2012 08:39
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1119 razy