Gmina Zbójna

pt, 01 grudnia 2023 Imieniny: Natalii i Eligiusza

Kontrola i sprawozdania dotyczące gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych

  • Kontrola i sprawozdania dotyczące gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych
Ważne informacje dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości, użytkowników zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. W dniu 9 sierpnia 2022 roku weszły w życie kluczowe zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie kontroli i sprawozdań dotyczących gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych.

Wprowadzono nowe obowiązki dla gmin tj:

● sporządzanie 2 letniego planu kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków,

● przeprowadzenie do dnia 8 sierpnia 2024 r. kontroli wszystkich nieruchomości, pod względem posiadania umowy i dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków (wymagana prawidłowa częstotliwość opróżniania).

● sporządzanie od 2023 roku, szczegółowego sprawozdania z zakresu gospodarki ściekowej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenach nieskanalizowanych.

WÓJT GMINY SPRAWUJE KONTROLĘ PRZESTRZEGANIA I STOSOWANIA PRZEPISÓW WW. USTAWY, DLATEGO:

APELUJEMY

● Jeżeli masz przydomową oczyszczalnię ścieków- eksploatuj ją zgodnie z instrukcją użytkowania

● Użytkujesz zbiornik bezodpływowy (szambo) do gromadzenia nieczystości, dbaj o jego dobry stan techniczny i szczelność

● Obowiązkowo zawrzyj umowę na piśmie na wywóz nieczystości ciekłych/ osadników z przydomowej oczyszczalni z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zbójna

● Zlecaj opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych/osadników z przydomowej oczyszczalni z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody i pojemności zbiornika/ osadnika przydomowej oczyszczalni oraz instrukcji jej użytkowania

● Zachowaj do kontroli potwierdzenia opróżniania zbiornika i wywozu nieczystości ciekłych/osadników z przydomowej oczyszczalni z datą i informacją o ilości odebranych nieczystości, za okres co najmniej  z ostatnich 12 miesięcy

● Przygotuj się do obowiązkowej kontroli, wymagane będzie okazanie aktualnej umowy, dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego/osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, z których wynikać powinna prawidłowa częstotliwość opróżniania.

INFORMUJEMY

● Informujemy, że  zostanie wydane Zarządzenie Wójta Gminy Zbójna w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków wynikających z Ustawy

● Ramowy plan kontroli zamieszony został wraz z niniejszą informacją na stronie internetowej

● Kontrole wymaganych dokumentów rozpoczną się od listopada 2023 roku w terminach wyznaczonych w wezwaniach do kontroli lub zawiadomieniach o kontroli.

● Właściciele nieruchomości mogą również, bez wezwania lub zawiadomienia przedłożyć do Urzędu Gminy Zbójna wymagane dokumenty od listopada 2023 r., celem kontroli.


Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zbójna :

http://zbojna.powiatlomzynski.pl/bip/index.php?wiad=2813

Załączniki

  1. Plan kontroli
  2. Zarządzenie plan kontroli
  3. Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Zbójna z dnia 25 października 2023r.
2023-10-27 07:35 Opublikował: Admin