BIP Gminy Zbójna

Szczegółowe informacje

Historia zmian dla: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO

2004-09-17: Przed zmianą: 2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : usługi bankowe, polegające na udzieleniu kredytu obrotowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań z tytułu kredytów/pożyczek Gminy Zbójna w wysokości 1.200.000,00 zł ( słownie : jeden milion dwieście trysięcy złotych) na następujących warunkach spłaty: 1/ spłata kredytu w okresie 36 miesięcy, w ratach miesięcznych, w tym w 2005 r. wysokość spłat ogółem 50.000,00 zł , w 2006 roku wysokość spłat ogółem 400.000,00 zł i w 2007 r. wysokość spłat ogółem 750.000,00 zł 2/ karencja w spłacie rat 3 miesiące, 3/ pierwsza rata płatna 01.01.2005 r., po zmianie: pkt. 2 otrzymuje nową treść: „2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : usługi bankowe, polegające na udzieleniu kredytu obrotowego na wydatki bieżące, nie znajdujące pokrycia w dochodach Gminy Zbójna w wysokości 1.000.000,00 zł ( słownie : jeden milion złotych) na następujących warunkach spłaty: 1/ spłata kredytu w okresie 36 miesięcy, w ratach miesięcznych, w tym w 2005 r. wysokość spłat ogółem 50.000,00 zł , w 2006 roku wysokość spłat ogółem 300.000,00 zł i w 2007 r. wysokość spłat ogółem 650.000,00 zł, 3. Pozostałe punkty ogłoszenia pozostają bez zmian 4. Zmiana treści ogłoszenia zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz umieszczenie na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzyński.pl/bip