BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-olej napędowyZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do pojazdów mechanicznych, będących
własnością Gminy Zbójna w 2010 roku.
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gmina Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm),zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
Benzol Sp. Z o.o.,
ul. Graniczna 7
07-410 Ostrołęka
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona - jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) - otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1
P.H.U. KSARA S.C.
Danuta Ksepka, Jerzy Ksepka
Ul.Sienkiewicza 44A
07-437Łyse
99,17 pkt


2 Benzol Sp. Z o.o.,
ul. Graniczna 7
07-410 Ostrołęka
100 pkt
Na przedmiotowy przetarg wpłynęły 2 oferty.
Data powstania: piątek, 18 gru 2009 16:54
Data opublikowania: piątek, 18 gru 2009 16:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 kwi 2010 12:38
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 810 razy